Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie in ‘RBI H-A-H krant Hankook prijspuzzel’ (hierna: “de Actie”).

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Reedijk Banden Import B.V. is gevestigd aan de Nijverheidsweg 50, 3771 ME Barneveld. Reedijk Banden Import B.V. is een gedeponeerde merknaam. (Hierna te noemen RBI.)

1.2 De Actie bestaat uit het winnen van de ‘Prijspuzzel’ die gepubliceerd is in de H-A-H krant van uw bandenspecialist ondersteund door RBI. Deze is verspreid in week 47 2022.

2. Deelname

2.1 Deelname is enkel mogelijk gedurende de Actieperiode (t/m 10 december 2022).

2.2 Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die woonachtig is in Nederland is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.3 Deelname is uitgesloten voor: a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten; b) medewerkers van RBI B.V.; c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.

2.4 Om mee te dingen naar de prijs dient een deelnemer zijn of haar persoonsgegevens, telefoonnummer én het goede antwoord te zenden naar rbimarketing@rbi.nl.

2.5 Een deelnemer kan enkel deelnemen aan de Actie door akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.

2.7 Het deelnemen met meerdere emailadressen is niet toegestaan. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze prijspuzzel.

2.8 Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden.

2.9 RBI is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname, bijvoorbeeld in geval een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. Prijs

3.1 Met de Actie kunnen meerdere prijzen worden gewonnen. Deze prijzen bestaan uit:

1x ‘Total’ tankpas twv € 500,-

1x ‘Total’ tankpas twv € 250,-

1x ‘Total’ tankpas twv € 125,-

3.2 De waarde van het totale prijzenpakket bedraagt EUR € 775,-

3.3 Aanwijzing van de winnaar(s) van de Prijs geschiedt eenmalig in de week van 19 december 2022. Aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Er zullen in totaal 3 winnaars worden aangewezen.

3.4 Een winnaar van de Prijs wordt binnen 10 werkdagen na de aanwijzing van de winnaar van de Prijs door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar Prijs.

3.5 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.6 De Prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. De Prijs is persoonsgebonden en kan dus niet aan derden overgedragen worden. Indien de winnaar de Prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de Prijs en is RBI gerechtigd een andere winnaar van de Prijs aan te wijzen.

3.7 RBI neemt de eventueel over de Prijs verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. (PERSOONS)GEGEVENS & PUBLICITEIT

4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens voor deelname aan de Actie worden door RBI alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen Prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan RBI een deelnemer commerciële informatie verstrekken over producten en diensten van RBI.

5. Overig

5.1 In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door RBI.

5.2 RBI behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet over te gaan tot het uitkeren van de Prijs. De gevallen waarin RBI zich dit recht voorbehoudt is met inbegrip maar niet beperkt tot een geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van de Prijs of de aanvraag van surseance ven betaling door deze leverancier en/of sponsor.

5.3 RBI is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de RBI actievoorwaarden webpagina worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

5.3 RBI en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen RBI niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor RBI in het leven roepen. RBI is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. RBI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. RBI is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de Prijs en/of enige andere schade aan de Prijs, inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport.

5.4 RBI garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die RBI aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

5.4 Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

5.5 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

5.6 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail gestuurd worden naar:

• Tyre Team; marketing@tyreteam.nl o.v.v. RBI Prijspuzzel H-A-H krant week 47.


RBI zal de vraag of klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

E-commerce

Eenvoudig en snel online bestellen

Bestel eenvoudig en snel online de band die u zoekt! Onze webshop is 24/7 beschikbaar en real-time gekoppeld aan onze lokale voorraad en prijzen. Hierdoor heeft u altijd de juiste informatie. Bestel vandaag en profiteer van onze SAMEDAY leveringen, vaste afleveringsroutes en de “Stop & Go” optie. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag deze vandaag nog aan! Heeft u de RBI bestel app vóór 1 juli 2021 gedownload? Dan heeft u nog de oude versie. Per 1 juli 2021 kunt u de vernieuwde bestelapp downloaden. Klik hiervoor op de onderstaande buttons.

Bezoek onze webshop